Structural Insight into Enantioselective Inversion of an Alcohol Dehydrogenase Reveals a "Polar Gate" in Stereorecognition of Diaryl Ketones

Zhou, Jieyu; Wang, Yue; Xu, Guochao; Wu, Lian; Han, Ruizhi; Schwaneberg, Ulrich; Rao, Yijian; Zhao, Yi-Lei; Zhou, Jiahai (Corresponding author); Ni, Ye (Corresponding author)

Washington, DC : American Chemical Society (2018)
Fachzeitschriftenartikel

In: Journal of the American Chemical Society
Band: 140
Heft: 39
Seite(n)/Artikel-Nr.: 12645-12654

Identifikationsnummern